DANH SÁCH THÀNH VIÊN NÚI TỔ

1. Nguyễn Tân (PD: TÂN TUỆ KHÔNG) - 1966
2. Nguyễn Hoàng Sơn (PD: SƠN SỰ KHÔNG) - 1970
3. Nguyễn Hữu Thọ (PD: THỌ THƯỢNG KHÔNG) - 1974
4. Nguyễn Quang Cường (PD: CƯỜNG CĂN KHÔNG) - 1975
5. Lê Thị Lan (PD: LAN LIỄU KHÔNG) - 1976
6. Lê Minh Nam (PD: .....) - 1978
7. Hồ Thanh Hà (PD: HÀ HOÀNH KHÔNG) - 1979
8. Phạm Đình Phương (PD: PHƯƠNG PHÁCH KHÔNG) - 1980
9. Nguyễn Thị Thái (PD: THÁI THÔNG KHÔNG) - 1980
10. Lê Thị Mỹ Nữ (PD: NỮ NIỆM KHÔNG) - 1980
11. Nguyễn Đức Công (PD:.....) - 1981
12. Nguyễn Thị Thuỳ Trang (PD: TRANG TRUNG KHÔNG) - 1981
13. Trương Trịnh Quân (PD: QUÂN QUÁN KHÔNG) - 1981
14. Phạm Thế Triển (PD: TRIỂN TRÍ KHÔNG) - 1981
15. Nguyễn Văn Tâm (PD: TÂM TINH KHÔNG) - 1981
16. Lưu Mỹ Phụng (PD: PHỤNG PHÁP KHÔNG) - 1982
17. Trà Ngọc Hạnh (PD: HẠNH HUỆ KHÔNG) - 1983
18. Trần Thị Khánh Phương (PD: PHƯƠNG PHÓ KHÔNG) - 1983
19. Lê Việt Dũng (PD: DŨNG DI KHÔNG) - 1984
20. Trương Thị Thanh Uyên (PD: UYÊN UYỂN KHÔNG) - 1984
21. Trần Khoa Nguyên (PD: NGUYÊN NGUYỆN KHÔNG) - 1984
22. Bùi Thị Hoa (PD: HOA HIỂN KHÔNG) - 1986
23. Ngô Thị Ngoan (PD: NGOAN NGHIÊM KHÔNG) - 1986
24. Lý Nhân Hiếu (PD: HIẾU HOÁN KHÔNG) - 1987
25. Nguyễn Hoàng Châu (PD: CHÂU CHƠN KHÔNG) - 1988
26. Phạm Trần Ngọc Anh (PD: ANH AN KHÔNG) - 1988
27. Phạm Đức Luân (PD: LUÂN LUYẾN KHÔNG) - 1988
28. Nguyễn Hoài Vũ Nhật Quyên (PD: QUYÊN QUẢN KHÔNG) - 1988
29. Nguyễn Đăng Khoa (PD: KHOA KHẢI KHÔNG) - 1989
30. Lưu Bá Hưng (PD: HƯNG HOẠT KHÔNG) - 1989
31. Võ Thị Thuỷ (PD: THUỶ THỰC KHÔNG) - 1989
32. Lê Thị Hạnh (PD: HẠNH HOÀI KHÔNG) - 1990
33. Trương Thị Thuý (PD: THÚY THANH KHÔNG) - 1992
34. Nguyễn Văn Thuấn (PD: THUẤN THÁP KHÔNG) - 1992
35. Trần Ngọc Huyền (PD: HUYỀN HỮU KHÔNG) - 1992
36. Nguyễn Hoài Vũ Nhật Trinh (PD: TRINH TRỤ KHÔNG) - 1993
37. Phan Lê Đình Quân (PD: QUÂN QUÝ KHÔNG) - 1994
38. Nguyễn Thị Thu Tâm (PD: TÂM TIẾT KHÔNG) - 1994
39. Trương Thị Ý Tuyền (PD: TUYỀN TỊNH KHÔNG) - 1994
40. Nguyễn Thị Ái My (PD: MY MIÊN KHÔNG) - 1995
41. Lưu Mỹ Phương (PD: PHƯƠNG PHỔ KHÔNG) - 1995
42. Trần Thị Cẩm Tú (PD: TÚ TƯ KHÔNG) - 1996


(Cập nhật ngày 05/10/2017)